กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แผนงาน/โครงการด้านพัฒนาบุคลากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256331 มีนาคม 2563 15:08:33494
2 สรุปภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากร31 มีนาคม 2563 16:36:13519
3 หนังสือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กค 0516(ส)/32 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สัมมนา31 มีนาคม 2563 16:40:29271
4 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่31 มีนาคม 2563 16:15:10450
5 หลักสูตรนายด่านฯ และผู้บริหารกรมศุลกากร31 มีนาคม 2563 16:10:25261
6 การส่งเสริมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร31 มีนาคม 2563 16:31:01258
7 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)31 มีนาคม 2563 16:25:54323
8 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)31 มีนาคม 2563 16:24:09304
9 โครงการ Customs Professional e-Learning Platfrom31 มีนาคม 2563 17:28:01354
10 โครงการบริการจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)31 มีนาคม 2563 16:22:39313
11 กรอบเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร (Training Roadmap)31 มีนาคม 2563 14:56:31420
12 แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256221 มีนาคม 2562 10:12:14376
ผลลัพท์ทั้งหมด 12 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ