กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แผนงาน/โครงการด้านพัฒนาบุคลากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากร21 มีนาคม 2562 11:56:4751
2 หนังสือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กค 0516(ส)/32 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สัมมนา21 มีนาคม 2562 11:41:0336
3 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่21 มีนาคม 2562 10:58:5282
4 หลักสูตรนายด่านฯ และผู้บริหารกรมศุลกากร21 มีนาคม 2562 10:54:4038
5 การส่งเสริมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร21 มีนาคม 2562 10:49:5732
6 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)21 มีนาคม 2562 10:47:4735
7 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)21 มีนาคม 2562 10:39:5339
8 โครงการ Customs Professional e-Learning Platfrom21 มีนาคม 2562 10:34:0443
9 โครงการบริการจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)21 มีนาคม 2562 10:29:5737
10 กรอบเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร (Training Roadmap)21 มีนาคม 2562 10:23:1586
11 แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256221 มีนาคม 2562 10:12:14107
ผลลัพท์ทั้งหมด 11 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ