กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การปรับเงินเดือนตามวุฒิ24 มีนาคม 2565 14:17:4436
2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น24 มีนาคม 2565 14:17:2530
3 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การกำหนดปัจจัย เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ24 มีนาคม 2565 14:17:0323
4 หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกระทรวงการคลัง24 มีนาคม 2565 14:16:4339
5 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติการ24 มีนาคม 2565 14:15:4327
6 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติงาน24 มีนาคม 2565 14:15:2026
7 ตัวอย่างการกรอก รปภ. 124 มีนาคม 2565 14:14:5622
8 แบบฟอร์ม รปภ. 124 มีนาคม 2565 14:14:3724
9 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) (ลงวันที่ 18 กันยายน 2562)24 มีนาคม 2565 14:14:1420
10 ประกาศกรมศุลกากร ลว. 14 ก.ย. 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงาน ที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ24 มีนาคม 2565 14:13:3217
11 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)24 มีนาคม 2565 14:11:4827
12 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง) 24 มีนาคม 2565 14:11:0021
13 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว11 ลว. 13 มี.ค. 2553 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ11 มีนาคม 2564 15:02:5095
14 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 4 ลว. 20 ก.พ. 2552 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ11 มีนาคม 2564 15:01:52110
15 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 36 ลว. 29 กันยายน 2553 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ11 มีนาคม 2564 15:01:2492
16 คำสั่งกรมศุลกากรที่ 439/2547 ลว. 30 สิงหาคม 2547 เรื่องการรับโอนข้าราชการ24 มีนาคม 2565 14:19:18153
ผลลัพท์ทั้งหมด 16 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ