กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การย้ายโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย โอน พ.ศ. 256422 มีนาคม 2566 10:25:173,381
2 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)22 มีนาคม 2566 10:52:031,164
3 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)22 มีนาคม 2566 10:52:07778
4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 4 ลว. 20 ก.พ. 2552 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ22 มีนาคม 2566 10:52:163,371
5 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 11ลว. 13 มี.ค. 2553 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ22 มีนาคม 2566 10:52:21913
6 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 36 ลว. 29 ก.ย. 2553 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการ พลเรือนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ22 มีนาคม 2566 10:52:281,548
7 คำสั่งกรมศุลกากร ที่ 439/2547 ลว. 30 ส.ค. 2547 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ22 มีนาคม 2566 10:52:343,205
8 ประกาศกรมศุลกากร ลว. 14 ก.ย. 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว17 ลว. 28 ก.ค. 255822 มีนาคม 2566 10:52:39423
9 แบบฟอร์ม รปภ. 122 มีนาคม 2566 10:52:551,198
10 ตัวอย่างการกรอก รปภ. 122 มีนาคม 2566 10:53:03752
11 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามนังสือสำนักงาน ก.พ.22 มีนาคม 2566 10:53:08524
12 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติงาน22 มีนาคม 2566 10:53:181,249
13 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติการ22 มีนาคม 2566 10:53:252,207
14 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร22 มีนาคม 2566 10:53:311,200
15 การเรียกบรรจุ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร22 มีนาคม 2566 11:05:164,242
16 หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเสนอแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกระทรวงการคลัง22 มีนาคม 2566 10:55:30741
17 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่องการกำหนดปัจจัย เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ22 มีนาคม 2566 10:55:401,081
18 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องปรับวุฒิ22 มีนาคม 2566 10:55:451,237
19 การปรับเงินเดือนตามวุฒิ22 มีนาคม 2566 10:55:502,012
ผลลัพท์ทั้งหมด 19 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ