กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

แนวทางการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคำสั่งลงโทษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)15 มีนาคม 2566 10:24:43211
2 รายงานสรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคำสั่งลงโทษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)15 มีนาคม 2566 10:19:5048
3 มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ14 มีนาคม 2566 15:30:35206
4 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ14 มีนาคม 2566 15:43:28146
5 การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด14 มีนาคม 2566 15:44:40188
6 การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน15 มีนาคม 2566 10:27:25209
7 สถิติข้อมูลและคำสั่งลงโทษบุคลากร กรมศุลกากรผู้ถูกดำเนินการ ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นรายไตรมาส และเวียนให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรับทราบ ตามโครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าห15 มีนาคม 2566 10:27:59205
8 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการกรมศุลกากร ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพื่อเวียนให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรับทราบแนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 15 มีนาคม 2566 10:28:20210
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ