กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การปรับเงินเดือนตามวุฒิ22 มีนาคม 2566 13:43:45270
2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น22 มีนาคม 2566 13:43:48180
3 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การกำหนดปัจจัย เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ22 มีนาคม 2566 13:43:51172
4 หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกระทรวงการคลัง22 มีนาคม 2566 13:43:59155
5 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติการ22 มีนาคม 2566 13:44:03197
6 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติงาน22 มีนาคม 2566 13:44:06120
7 ตัวอย่างการกรอก รปภ. 122 มีนาคม 2566 13:44:11118
8 แบบฟอร์ม รปภ. 122 มีนาคม 2566 13:44:1693
9 ประกาศกรมศุลกากร ลว. 14 ก.ย. 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงาน ที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ22 มีนาคม 2566 13:44:2097
10 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)22 มีนาคม 2566 13:44:28115
11 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง) 22 มีนาคม 2566 13:44:33134
12 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว11 ลว. 13 มี.ค. 2553 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ22 มีนาคม 2566 13:44:37171
13 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 4 ลว. 20 ก.พ. 2552 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ22 มีนาคม 2566 13:44:42229
14 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 36 ลว. 29 กันยายน 2553 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ22 มีนาคม 2566 13:44:46199
15 คำสั่งกรมศุลกากรที่ 439/2547 ลว. 30 สิงหาคม 2547 เรื่องการรับโอนข้าราชการ22 มีนาคม 2566 13:44:50302
ผลลัพท์ทั้งหมด 15 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ