กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ฝ่ายประเมินและเลื่อนระดับ

กฏระเบียบการเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หนังสือ สนง. ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลว. 14 มี.ค. 2551 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้3 เมษายน 2563 19:12:47391
2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 161/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร และเพิ่มเติม 2 ฉบับ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 84/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง เพิ่มเติมเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 1 เมษายน 2563 18:02:50858
3 การเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องคำนึงถึงการรักษาวินัยข้าราชการประกอบด้วยตามแนวทาง ดังนี้ 1 เมษายน 2563 17:47:38344
4 การวางแผนกำลังคนเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือ สนง. ก.พ. นร 1006/ว5 ลว. 27 เม.ย. 2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ27 มกราคม 2563 10:58:04340
5 การเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น27 มกราคม 2563 10:57:39493
6 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่องการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ กฎกระทรวง การนับทวีคูณ20 มีนาคม 2562 15:57:36328
7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 161/2558 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร20 มีนาคม 2562 13:58:17649
ผลลัพท์ทั้งหมด 7 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ