กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25686 มีนาคม 2567 10:13:53271
2 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง เพิ่มเติมเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะ TOEFL ITP) ในการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ24 มกราคม 2567 14:54:32284
3 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ24 มกราคม 2567 14:54:43197
4 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติงาน24 มกราคม 2567 14:45:15242
5 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติการ24 มกราคม 2567 14:44:55308
6 ตัวอย่างการกรอกแบบ รปภ. 124 มกราคม 2567 14:43:21137
7 แบบฟอร์ม รปภ. 124 มกราคม 2567 14:42:32135
8 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด 5 มกราคม 2567 15:57:09111
9 หลักเกณฑ์การย้ายโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย โอน พ.ศ. 256422 มีนาคม 2566 10:25:174,348
10 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)22 มีนาคม 2566 10:52:031,547
11 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)22 มีนาคม 2566 10:52:071,050
12 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 4 ลว. 20 ก.พ. 2552 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ22 มีนาคม 2566 10:52:163,777
13 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 11ลว. 13 มี.ค. 2553 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ22 มีนาคม 2566 10:52:211,128
14 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 36 ลว. 29 ก.ย. 2553 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการ พลเรือนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ22 มีนาคม 2566 10:52:281,779
15 คำสั่งกรมศุลกากร ที่ 439/2547 ลว. 30 ส.ค. 2547 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ22 มีนาคม 2566 10:52:343,750
16 ประกาศกรมศุลกากร ลว. 14 ก.ย. 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว17 ลว. 28 ก.ค. 255822 มีนาคม 2566 10:52:39513
17 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามนังสือสำนักงาน ก.พ.22 มีนาคม 2566 10:53:08630
18 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร22 มีนาคม 2566 10:53:311,365
19 หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเสนอแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกระทรวงการคลัง22 มีนาคม 2566 10:55:30879
20 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องปรับวุฒิ22 มีนาคม 2566 10:55:451,419
21 การปรับเงินเดือนตามวุฒิ22 มีนาคม 2566 10:55:502,306
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ