กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม รปภ. 128 มีนาคม 2562 10:43:18127
2 ตัวอย่างการกรอก รปภ. 128 มีนาคม 2562 10:43:56140
3 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามนังสือสำนักงาน ก.พ.28 มีนาคม 2562 09:17:49105
4 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร ลงวันที่ 3 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกษณ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้ ความสามารด้านการบริหาร (CK Test)28 มีนาคม 2562 09:17:1369
5 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติงาน26 มีนาคม 2562 14:32:02212
6 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติการ26 มีนาคม 2562 14:31:43437
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร20 มีนาคม 2562 15:40:53254
8 การเรียกบรรจุ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร20 มีนาคม 2562 14:15:24936
9 หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเสนอแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกระทรวงการคลัง20 มีนาคม 2562 14:12:14108
10 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่องการกำหนดปัจจัย เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ21 มีนาคม 2562 14:14:02238
11 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องปรับวุฒิ3 ตุลาคม 2561 15:54:47361
12 การปรับเงินเดือนตามวุฒิ4 ตุลาคม 2561 13:54:45706
ผลลัพท์ทั้งหมด 12 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ