กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
 

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

ส่วนบริหารงานบุคคล

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด

ลิงค์หน่วยงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การย้ายโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย โอน พ.ศ. 256421 มกราคม 2565 14:41:102,305
2 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)21 มกราคม 2565 14:39:38837
3 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ข้ามกลุ่มตำแหน่ง)21 มกราคม 2565 14:36:24584
4 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - 1 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ) (ลงวันที่ 10 เมษายน 2563)27 เมษายน 2563 11:16:171,112
5 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 4 ลว. 20 ก.พ. 2552 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ2 เมษายน 2563 21:54:223,012
6 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 11ลว. 13 มี.ค. 2553 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ2 เมษายน 2563 21:52:55754
7 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว 36 ลว. 29 ก.ย. 2553 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการ พลเรือนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ2 เมษายน 2563 21:51:461,332
8 คำสั่งกรมศุลกากร ที่ 439/2547 ลว. 30 ส.ค. 2547 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ2 เมษายน 2563 21:49:522,684
9 ประกาศกรมศุลกากร ลว. 14 ก.ย. 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว17 ลว. 28 ก.ค. 25581 เมษายน 2563 17:49:59353
10 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) (ลงวันที่ 18 กันยายน 2562)27 เมษายน 2563 17:48:26325
11 แบบฟอร์ม รปภ. 128 มีนาคม 2562 10:43:181,050
12 ตัวอย่างการกรอก รปภ. 128 มีนาคม 2562 10:43:56653
13 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามนังสือสำนักงาน ก.พ.28 มีนาคม 2562 09:17:49474
14 ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร ลงวันที่ 3 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกษณ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้ ความสามารด้านการบริหาร (CK Test)28 มีนาคม 2562 09:17:13355
15 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติงาน26 มีนาคม 2562 14:32:021,055
16 คู่มือการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - ระดับปฏิบัติการ30 ตุลาคม 2563 15:50:151,920
17 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร20 มีนาคม 2562 15:40:531,058
18 การเรียกบรรจุ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร4 เมษายน 2563 19:36:233,504
19 หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเสนอแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดกระทรวงการคลัง20 มีนาคม 2562 14:12:14670
20 ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่องการกำหนดปัจจัย เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ21 มีนาคม 2562 14:14:02950
21 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องปรับวุฒิ3 ตุลาคม 2561 15:54:471,091
22 การปรับเงินเดือนตามวุฒิ4 ตุลาคม 2561 13:54:451,776
ผลลัพท์ทั้งหมด 22 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 120ปี ชั้น 9 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6335

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิขสิทธิ์ 2017 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ